Autor Téma: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a Skylink  (Přečteno 6601 krát)

rocky23

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 2
  • Zobrazit profil
  • E-mail
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a Skylink
« kdy: 24. 09. 2013, 16:07:08 »
Jeden predajca SAT a TV na Slovensku dostal od SOI nasledovný list:

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, ústredný inšpektorát
Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava

Váž. pán
XXXXXXXXXX
mailto: XXXXXXX

Naša zn. Vybavuje Bratislava
3282/55/13 Ing. Ričovská 11.09.2013

Vážený pán inžinier,

obdržali sme od Vás pozvánku na neoficiálne stretnutie predajcov TV a SAT techniky, ktoré sa bude konať 4. októbra 2013 v Banskej Bystrici.
Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) sa nemieni zúčastniť tohto podujatia. Napriek tomu pokladáme za účelné oboznámiť Vás s naším stanoviskom k Vami spomínanému zasielaniu ponúk satelitnou platformou Skylink.

V danej súvislosti uvádzame, že SOI obdržala niekoľko podnetov od spotrebiteľov, ktorým bola od "Skylinku" doručená zásielka, ktorú si nevyžiadali. Nejde však o dobierky, ale o obyčajné listové zásielky, spotrebiteľovi zasielané bezplatne na jeho korešpondenčnú adresu, ktorých prevzatie nie je podmienené žiadnou platbou.
Podľa našich informácií sa zo strany satelitnej platformy Skylink jedná o zasielanie ponúk adresátom z vlastnej databázy, ktorí majú zaregistrované a aktivované karty na satelitný príjem.
Tieto zásielky nemožno považovať za nevyžiadané, nakoľko sú zasielané výlučne zákazníkom Skylinku, ktorí so zasielaním udelili súhlas pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb satelitného príjmu. Súhlas vyjadrili kúpou satelitného hardvérového vybavenia a aktiváciou karty, kedy súčasne akceptovali všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP).
Uvedený postup je v súlade s VOP prevádzkovateľa satelitnej platformy Skylink.

Podmienky výmeny karty sú riešené vo VOP a za určitých podmienok bonusované a zvýhodňované.
VOP predaja tovarov a poskytovania služieb si určuje predávajúci resp. poskytovateľ služieb. Ich zmena je bežnou praktikou a ak sú zmeny vykonané korektne a týmito zmenami nedochádza k porušovaniu platnej legislatívy, možno ich realizovať.
Ak vo VOP bolo vymienené právo ich zmeny, ako i zmeny cenníka, a ak k tejto zmene poskytovateľ služieb mieni v budúcnosti pristúpiť, nejedná sa o konanie v rozpore s predpismi. Podstatné je, aby užívateľ bol o zmenách informovaný v dostatočnom časovom predstihu a aby užívateľovi bolo umožnené zrušiť zmluvu, ak so zmenami nesúhlasí. V tejto súvislosti je postačujúce, ak je spotrebiteľ o zmenách informovaný jedným z možných spôsobov (adresne poštovou zásielkou, sms správou, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom web stránok).

Karty na príjem satelitnej televízie, majú deklarovaný čas použitia: „bez časového obmedzenia po dobu vysielania programov v balíku CSlink alebo po dobu životnosti karty“.
Ak však životnosť karty uplynula a nie je ju v zmysle vyššie uvedeného možné použiť po uplynutí jej životnosti, je potrebné ju vymeniť tak, ako to bolo deklarované už od r. 2010, kedy sa začal postupný prechod na nový dekódovací kryptovací systém, o.i. za účelom zabránenia pirátskeho a neoprávneného odoberania satelitného signálu a taktiež z dôvodu postupného ukončovania podpory technológie podmieneného prístupu CryptoWorks zo strany jeho dodávateľa, z ktorého dôvodu je potrebné zaviesť novú technológiu Irdeto. Tento prechod do budúcna má zaistiť technické skvalitnenie služieb, vrátane lepšieho zabezpečenia a minimalizácie poruchovosti.

Podľa bodu 4.2.5 VOP sa poskytovateľ zaväzuje najmä vyúčtovať užívateľovi nevyhnutne nutné náklady v prípade, keď bol poskytovateľ nútený z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov pre zabezpečenie príjmu programov prostredníctvom satelitu uskutočniť technické opatrenia, ktoré vyžadujú výmenu karty (prelomenie kódu, skončenie životnosti systému podmieneného prístupu a pod.). V týchto prípadoch sa poskytovateľ zaväzuje doručiť novú kartu na adresu užívateľa oznámenú poskytovateľovi pri registrácii.

Napriek tomu, že zastávame stanovisko, že riešenie problémov, súvisiacich s poskytovaním služieb satelitného príjmu nepatrí do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie, ale Telekomunikačného úradu SR, v záujme ochrany spotrebiteľov sme v rámci nadštandardného postupu oslovili príslušný kontrolný orgán v Luxemburgu, keďže prevádzkovateľom satelitnej platformy Skylink na území Slovenskej republiky je spoločnosť M7 Group S.A., so sídlom 2, RueAlbert Borschette, L-1246 Luxembourg, Veľkovojvodstvo Luxemburské, kde Slovenská obchodná inšpekcia nie je príslušná konať, ani nemá kompetencie vykonávať kontrolu.

Po obdržaní odpovede od kontrolného orgánu v Luxemburgu, posúdení celej záležitosti a zaujatí stanoviska budeme spotrebiteľskú verejnosť informovať prostredníctvom našej web stránky, príp. aj iných dostupných oznamovacích prostriedkov.

Ak spotrebiteľovi v súvislosti so službou Skylink vznikla akákoľvek škoda, túto si môže uplatňovať jedine súdnou cestou, a to prostredníctvom všeobecného miestne príslušného súdu podľa svojho bydliska.

S pozdravom


Mgr. RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka SOI

Reklama

 • Stálý člen
 • *****
 • Příspěvků: 0


TUSR

 • Nováček
 • *
 • Příspěvků: 2
  • Zobrazit profil
  • E-mail
Re:Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a Skylink
« Odpověď #1 kdy: 25. 09. 2013, 11:25:49 »
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky odpovedal e-mailom (9.9.2013) na pozvanie takto:

Dobrý deň pán ...,

ďakujeme za pozvanie.

Z dôvodu predchádzania nedorozumeniam si Vás dovoľujeme informovať, že podľa oficiálneho stanoviska Slovenskej republiky nejde pri podmienenom prístupe (služba ktorú poskytuje M7 Group S.A.) o elektronickú komunikačnú službu. Z uvedeného dôvodu vec nie je v kompetencii Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR).

Maďarský vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s predbežnými otázkami, medzi ktorými bola aj otázka či služba, ktorou poskytovateľ služby zabezpečuje za odplatu podmienený prístup k balíku programov, ktorý obsahuje služby rozhlasových a TV programov a ktorý sa prenáša cez satelit, sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu. Písomné stanovisko Slovenskej republiky k týmto otázkam zasielalo Ministerstvo spravodlivosti SR. Vyjadrenie Slovenskej republiky bolo v zmysle, že nejde o elektronickú komunikačnú službu.

TÚ SR nemá v kompetencii otázku koncesionárskych poplatkov ani nemôže posudzovať zmluvný vzťah medzi RTVS a spol. Towercom.

S pozdravom
Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca